DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

 

Dobri medosebni delovni odnosi so pomembni. Igrajo namreč bistveno vlogo pri oblikovanju posameznikove zaznave svojega delovnega mesta, omogočajo preživljanje časa v prijetnem delovnem okolju, spodbujajo k delu, pomagajo pri premostitvi delovnih težav itd. Varno, zdravo in prijazno delovno okolje pripomore k vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov med zaposlenimi in delodajalcem. Pri tem je ključno zavedanje in dosledno spoštovanje tako pravic, kot tudi obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.

Za delovno razmerje je značilno, da gre praviloma za trajno in osebno razmerje med delavcem in delodajalcem, za odvisno razmerje, ki se kaže v podreditvi delavca delovnemu procesu in navodilom s strani delodajalca. Z namenom varovanja delavca kot šibkejše stranke se je razvilo delovno pravo kot posebna pravna disciplina. Kljub kogentnim pravilom in razvoju številnih institutov delovnega prava, ki služijo varstvu položaja delavca, se v praksi (pre)pogosto dogajajo kršitve in posledično se pojavljajo delovni spori. Ti imajo svoje specifike, zato je najlažja in najbolj učinkovita pot njihove razrešitve posvet s strokovnjakom s področja delovnega prava. 

Vodilo in poslanstvo BALANCE pravnega svetovanja je v iskanju ravnovesja med pravicami in dolžnostmi delavca na eni ter pravicami in obveznostmi delodajalca na drugi strani, zato svoje znanje in izkušnje usmerja predvsem v različne načine preprečevanja delovnih sporov. Prvi korak k temu so ustrezni pravni temelji v delovni organizaciji. BALANCE za delodajalca uredi vse potrebno (obvezne interne akte, sistemizacijo, pogodbe o zaposlitvi idr.), da se zadosti pravni pravilnosti - zahtevam delovnopravne in druge področne zakonodaje ter prepreči kazni s strani inšpekcijskih organov. S tem pa v delovni organizaciji vzpostavi ustrezno pravno kulturo in ob upoštevanju gospodarskih interesov delodajalca poskrbi za visoko raven zaščite pravic zaposlenih, kar prispeva k dobrim medosebnim delovnim odnosom.

BALANCE sinergijo med delavci in delodajalci vzpostavlja in ohranja z ozaveščanjem in izobraževanjem (osebno svetovanje, predavanja, izvedba usmerjenih pravnih laboratorijev in delavnic) obeh strani v delovnem razmerju, kar se v praksi izkazuje kot zelo uspešen pristop oziroma način preprečevanja nastanka delovnopravnih sporov. Ti navadno izvirajo prav iz porušenih medsebojnih odnosov. Delovnopravne spore je sicer mogoče rešiti po sodni poti, vendar Balance pravno svetovanje vselej zagovarja drugačne, mirne načine reševanja sporov (pogovor, pogajanja, mediacija), saj tako stranki ne rešita zgolj pravnega spora, temveč prvenstveno rešita njun medosebni delovni odnos. 

Ko izbereš

BALANCE

lahko pričakuješ:

- vzpostavitev pravnih temeljev v delovni organizaciji,

- ozaveščanje in izobraževanje delavcev in delodajalcev,

- pravno svetovanje in pomoč delavcem in delodajalcem v primeru delovnega spora,

- celovit in oseben pristop, usmerjen v mirno reševanje delovnih sporov,

- pravno svetovanje, ki vzpostavlja in ohranja ravnovesje medosebnih delovnih odnosov!